Ikäihmisten osallisuuden edistäminen kouluvierailuilla

Anne Hietanen & Susanne Jungerstam

Itämeren maiden yhteisen SEMPRE hankkeen (Social Empowerment in Rural Areas) tavoitteena on ollut luoda sosiaalisia innovaatioita ja parempia työkaluja voimaantumiselle ja osallisuudelle huomioiden erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät (Häggström ym. 2018). Suomessa Yrkeshögskolan Novia keskittyi hankkeessa Pohjanmaan maaseudulla asuvien iäkkäiden ihmisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien vahvistamiseen. Tässä artikkelissa esittelemme yhden hankkeen mikroprojekteista, Vierailija opetuksessa.

Iäkkäiden osallisuuden ja osallistumisen vahvistaminen

Ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä tuetaan kunnissa mm. toimenpiteillä, joilla vahvistetaan iäkkäiden omaehtoista toimintaa, eri toimijoiden yhteistä tekemistä sekä eri toimialojen yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi (STM 2017, 16). Erilaiset työkalut ja strategiat, jotka parantavat Iäkkäiden ihmisten mahdollisuutta pysyä integroituna yhteiskunnassa, olla osallisina ja osallistua merkitsevät paljon myöhemmän iän hyvinvoinnille ja toimivat ennaltaehkäisevästi (Häggström ym. 2018).

Osallisuuden edistämisessä tärkeässä osassa ovat yhteiskunnan rakenteet, kuntien ja maakuntien palvelut. Muita tärkeitä toimijoita osallisuuden vahvistamisessa ovat koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. Palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin on otettava mukaan asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat (THL 2018). Osallistumisella yhteiskuntaelämään tarkoitetaan paljon muutakin kuin osallistumista omien palveluiden valintaan ja suunnitteluun. Eläkeikäisen väestön osallisuus muodostuu pääosin muiden elämänalueiden kuin palveluiden käytön kautta. Osallisuuden kannalta avainasemassa on ihmisen asuinympäristö niin vaikuttamismahdollisuuksien kuin kokemuksellisuuden kannalta (Fried 2014, 36).

Iäkkäät ihmiset kaipaavat eri sukupolvien välistä vuoropuhelua

SEMPRE hanke organisoi vuoden 2017 alussa tulevaisuustyöpajan, johon osallistui iäkkäitä ihmisiä eri puolilta Mustasaaren kuntaa. Tilaisuudessa keskusteltiin aktiviteeteista, osallisuudesta ja osallistumisen esteistä. Osallistujien mielipiteiden ja tarpeiden pohjalta syntyi uusia ajatuksia ja ideoita, joista yksi esiin nostettu teema oli ikäihmisten ja nuorten väliltä puuttuvat kontaktit. Useiden osallistujien mielestä sukupolvien kohtaaminen, ei ainoastaan päiväkoti-, esikoulu- ja alakouluikäisten lasten, vaan myös yläkouluikäisten nuorten kohtaaminen olisi mielenkiintoinen tapa ylittää elämäntyylien, asenteiden ja syvään juurtuneiden käyttäytymismallien luomat esteet. Iäkkäillä ihmisillä on monenlaista pitkän elämänajan kertynyttä kokemustietoa eri aloilta, jonka toivoisi siirtyvän eteenpäin nuoremmille sukupolville. Nuoret puolestaan osaavat monia asioita paremmin kuin iäkkäät, ja voisivat toimia oppaina heille. Nuorten ja iäkkäiden väliltä puuttuu kuitenkin usein elävä vuorovaikutus. Tämän ajatuksen pohjalta käynnistyi SEMPRE hankkeen mikroprojekti ”vierailija opetuksessa”. Projekti toteutettiin yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian, Mustasaaren yläkoulun ja eläkeiän ylittäneiden kuntalaisten kanssa. Osallisina olivat opettajat, ikäihmiset ja yläkouluikäiset nuoret.

Kun riittävä määrä ikäihmisiä oli ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua, projekti käynnistettiin. Osallistujat kokoontuivat tutustumispäivään yläkoululle, jossa jokainen kertoi omista erityisosaamisalueistaan ja teemoistaan. Kaikki osallistujat kutsuttiin joululounaalle koululle, ja vielä yhden tapaamisen jälkeen, useita ikäihmisiä sitoutui osallistumaan erilaisiin opetustilanteisiin koululla. Kevään aikana viisi ikäihmistä osallistui 8-luokkalaisten teemaviikkoon ja kaksi vierailijaa osallistui tekstiilityötunneille. Yksi vierailija osallistui teemaviikon jälkeen erillisellä yrittäjyysoppitunnilla.

Kuva: Susanne Jungerstam

Kultakimpaleita opetuksessa

Kevätlukukauden lopulla projektia arvioitiin fokusryhmähaastatteluiden avulla yhdessä hallinnon henkilökunnan, opettajien ja ikäihmisten kanssa. Palaute oli erittäin positiivista. Opettajien mielestä vierailijat olivat hyvä keino saada ”todellista elämää” mukaan opetukseen. Heidän havaintonsa mukaan oppilaat myös keskustelivat vierailujen jälkeen enemmän omista isovanhemmistaan keskenään. Opettajien keskuudessa oltiin valmiita jatkamaan toimintaa. Erään opettajan kommentin mukaan vierailijat olivat ”kultakimpaleita” opetuksessa.

Iäkkäät ihmiset suhtautuivat hyvin positiivisesti kokeiluun, ja heidän mielestään vierailu opetuksessa oli hyvä keino kokeilla jotain uutta, oppia tuntemaan tämän päivän koulumaailmaa, luoda kontakteja yli sukupolvien ja jakaa omaa osaamistaan, joka ei muuten tulisi hyödynnetyksi.

Oppilaat olivat kirjoittaneet kommentteja iäkkäiden vierailun jälkeen, ja myös heidän kommenttinsa olivat erittäin positiivisia. Monissa kommenteissa kerrottiin, mitä he olivat oppineet vierailta, ja mistä oppilaat kuulisivat mielellään lisää.

Projektin kohtaamia haasteita

Vaikeinta projektissa oli löytää ne iäkkäät ihmiset, jotka mielellään tulisivat tekemään yhteistyötä nuorten kanssa yläkoulussa. Monet tulisivat mielellään joskus mukaan, ja joidenkin mielestä voisi olla mukavaa osallistua säännöllisemmin, mutta koulun ja innokkaiden vierailijoiden ei ole aina helppoa löytää toisiansa. Koulujen, opettajien ja iäkkäiden ihmisten yhteensaattaminen ja antoisan kokemusten vaihdon suunnittelu edellyttää siihen panostamista. Koulujen, opettajien ja iäkkäiden ihmisten yhteensaattaminen ja antoisan kokemusten vaihdon suunnittelu edellyttää siihen panostamista?

Toiminnan aloittamiseksi järjestettiin useita tiedotustilaisuuksia ympäri kuntaa, joihin rehtori ja apulaisrehtori vuorotellen osallistuivat yhdessä SEMPRE-hankkeen työntekijän kanssa. Myös toisen SEMPRE mikroprojektin ”Lokalproducerad livsglädje” yhteydessä tiedotettiin ”Vierailija opetuksessa” projektista julkisilla paikoilla jaossa olleiden kalentereiden sivuilla. Projektityöntekijä osallistui ikäihmisten aktiviteetteihin ja informoi projektista eläkeläistapaamisissa, ryhmissä ja kursseilla. Paikallislehteen lähetettiin myös kirjoitus projektista. Jokaisen edellä mainitun toimenpiteen ansiosta yksi tai useampi ikäihminen otti yhteyttä SEMPRE projektiin osoittaen kiinnostuksensa osallistumiseen.

Tietoa jaettiin myös sosiaalisen median kautta, mutta jälkikäteen selvisi, että kukaan osallistujista ei ollut reagoinut sosiaalisen median kautta tulleisiin ilmoituksiin ja viesteihin. Tämän perusteella voidaan todeta, että henkilökohtaiset kontaktit ovat edelleen tärkein motivoiva tekijä osallistumiseen ja aktivisuuteen.

Toiminnan jatkuminen

Tarkoituksena on, että ”Vierailija koulussa” projekti jatkuisi Folkhälsanin jo aikaisemmin vakiintuneen toiminnan yhteydessä, johon kuuluu vapaaehtoistyötä tekeviä ikäihmisiä päiväkodeissa ja kouluissa. Uusi nimitys toiminnalle on ”Seniorit koulussa, päiväkodissa ja iltapäivätoiminnassa”. Mitään estettä ei ole luonnollisestikaan sille, että yläkoulut ja lukiot jatkaisivat yhteistyötä iäkkäiden kanssa – tai että koulut ja opetuksessa mukana olosta kiinnostuneet iäkkäät ihmiset aloittaisivat uuden yhteistyön itseohjautuvasti.

 

Lähteet

Fried S. 2014. Osallisuuden ydin kumpuaa osallistumisesta ja kuulumisen tunteesta. https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/08/Fried_Osallisuus_ss_36_37_Hoivapalvelut_2_2014.pdf /21.1.2019

Häggström U., Jungerstam S. & Wentjärvi A. 2018.Empowerment of older adults. http://www.karelia.fi/ikanyt/2018/02/15/empowerment-of-older-adults/21.1.2019

STM 2017. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019. https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8 /21.1.2019

THL 2019. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Osallisuuden edistäminen. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen /21.1.2019

 

Anne Hietanen, projektitutkija, Yrkeshögskolan Novia
Susanne Jungerstam, yliopettaja, Yrkeshögskolan Novia