IkäNYT! julkaisun arkisto: 2/2023

Ikäystävällisyyden monet kasvot

Tämä IkäNYT!-verkkolehden numero ilmestyy marraskuussa 2023, jolloin ollaan päättämässä Karelian hallinnoimaa EAFS (RDI Excellence in Creating Age Friendly Society in Remote Areas) ‑hanketta. Hanke sai rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Karelian profiloitumisen vahvistamiseen ikäystävällisyyden osaamisyhteisön (KAFS – Karelia Centre for Age-friendly Society) perustamiseen. Lue lisää…

Ikäystävällisyyden vahvistaminen strategisena kehittämiskohteena

Karelia-ammattikorkeakoulu (jatkossa Karelia) on jo toista vuosikymmentä kehittänyt ja tarjonnut ikäosaamisen koulutuksia sekä toteuttanut ikäosaamisen kehittämishankkeita. Karelian strategiassa vuosille 2020–2030 jatketaan samalla tiellä: yhtenä kehittämistavoitteena on mainittu, että ”toimimme Pohjois-Karjalan nostamiseksi ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi”. Lue lisää…

Yhteiskehittämisellä kohti osaamisyhteisön toimintamallia

Ikäystävällisyyden osaamisyhteisössä integroidaan tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä koulutustoimintaa. Tässä artikkelissa kuvataan osaamisyhteisön toimintamallin kehittämisprosessia vuonna 2021.
Tavoitteena ikäystävällisyyden osaamisyhteisö
Karelia-ammattikorkeakoulu (jatkossa Karelia) linjasi strategiassaan vuosille 2020–2030 (Karelia-ammattikorkeakoulu 2023) yhdeksi tehtäväksi toiminnan Pohjois-Karjalan nostamiseksi ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi. Lue lisää…

Muistiaktiivit asialla — kokemusta ja vaikuttamista

Muistiystävällisessä yhteiskunnassa tuetaan muistisairautta sairastavien ihmisten oikeutta ja mahdollisuuksia elää omannäköistä ja merkityksellistä elämää. Muistin osaamisyhteisö on osa Karelia-ammattikorkeakoulun ikä- ja muistiystävällisen yhteiskunnan kehittämistyötä. Osaamisyhteisö  vahvistaa muistisairauteen sairastuneiden osallisuutta ja toimii myös vaikuttamisen välineenä. Tässä artikkelissa kuvataan ja arvioidaan muistin osaamisyhteisön toimintaa vuosien 2022–2023 aikana. Lue lisää…

Ikäystävällinen elinympäristö ‑osaamisyhteisön pilotointi

Lähtötilanne ja pilotointiprosessin käynnistäminen
Ikäystävällisyyden osaamisyhteisö HYRRÄ:n (englanniksi KAFS – Karelia Centre for Age-friendly Society) rakentamista pilotoitiin ikäystävälliset elinympäristöt painopisteessä ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 2022. Tikkarinne-kampuksella järjestetyssä osaamisyhteisössä tartuttiin aiheeseen ikäystävällinen maaseutu. Osaamisyhteisön pilotointi oli jatkoa vuonna 2021 tehdylle tutkimukselliselle kehittämistoiminnalle, Lue lisää…

“Huolipuheesta kohti ikäystävällisiä toimintatapoja” — Kokemuksia osaamisyhteisöpilotista

Karelia-ammattikorkeakoulun ikäystävällinen elinympäristö osaamisyhteisöpilottiin osallistui syksyllä 2022 toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta sekä koulutuksesta. Yhteisössä oli mukana 7–10 osallistujaa. Osaamisyhteisössä mukana olleet Varakoti Varpusen toimitusjohtaja Sari Salo ja vastaavaa sairaanhoitaja sekä Karelian Ikäosaamisen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen opiskelija Nina Turpeinen osallistuivat pilotin jälkeen haastatteluun, Lue lisää…

Kivien maalausta ja muistiystävällisiä elämyksiä

Kaivannonpuiston ikä- ja muistiystävällinen virkistysreitti on vajaan puolen kilometrin pituinen polku Joensuussa. Luontoympäristöä on muokattu vain vähän, mutta sieltä voi saada reppuunsa paljon. Turvallisia, muistiystävällisiä luontoympäristöjä tarvitaan, ne sopivat niin muistisairaille kuin muillekin. Reitillä mieli ja keho virkistyvät, Lue lisää…

Ikäystävällinen maaseutu – ikäihmisten kokemuksia maaseudusta elinympäristönä

Tämä puheenvuoro perustuu ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksessa tekemääni opinnäytetyöhön (Turpeinen 2023). Pohdin artikkelissa opinnäytetyöni pohjalta ikäystävällisen maaseudun merkitystä ikäihmisille heidän kokemustensa perusteella. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjois-Karjalan kylät ry, joka on ollut mukana myös Karelian KAFS – Ikäystävällisyyden osaamisyhteisön painopisteen ikäystävällinen elinympäristö pilotoinnissa. Lue lisää…

Verkko-osaamisyhteisö ikäystävällisyyden kasvualustana

Osaamisyhteisöjä (community of practice, esim. Wenger 2011) on tarkasteltu aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa lukuisista eri näkökulmista, mutta virtuaalisten tai verkko-osaamisyhteisöjen tutkiminen on jäänyt hieman vähemmälle huomiolle. Verkko-osaamisyhteisöt toimivat samoilla periaatteilla kuin fyysisesti kokoontuvat osaamisyhteisöt, vaikka toisaalta myös joitakin eroavaisuuksia on tunnistettu. Lue lisää…

IHKU – ikämiehille hyvinvointia kulttuurista –hanke

IHKU — Ikämiehille hyvinvointia kulttuurista ‑hankkeessa pyritään ikääntyneiden miesten kokeman hyvinvoinnin lisäämiseen kulttuuri- ja taidetoiminnan kautta. Tavoitteenamme on uusien keinojen kehittäminen kulttuurin hyödyntämiseksi siten, että kulttuurin hyvinvointivaikutukset tulisivat osaksi kohderyhmän kokemuksellista hyvinvointia. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat yksin asuvat ja/tai yksinäisyyttä kokevat ikämiehet, Lue lisää…

BIP-opintojakson kuulumisia — Hi Harbach esimerkki innovatiivisesta yhteisöllisestä asumisesta

Monimuotoisuus digitalisoituneessa maailmassa: haasteita ja mahdollisuuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden (uudelleen)luomiselle – BIP-opintojakso, 4 opintopistettä, on virallisesti ohi. Kansainväliseen Erasmus+ ‑ohjelmaan sisältyneen kurssin toteutus tapahtui lokakuussa 2023, jota edelsi noin vuoden ajan verkostoituminen, opintojakson sisältöjen suunnittelu ja rakentaminen, Lue lisää…

Hyvinvointivaltion uutterat piiat ja rengit

Suurten ikäluokkien jälkeen syntyneet 50-lukulaiset ovat olleet hyvinvointivaltion rakentajia ja päässeet myös nauttimaan työnsä hedelmistä ja hyvinvointivaltion kultakaudesta. (Ks. esim. Jämsén & Nummela 2014.)
Tuija Nummela kirjoittaa aiheesta, jonka tuntee perin juurin. Hän on syntynyt 1950-luvulla, Lue lisää…

Elämäniloa vanhenemiseen – kuinka vanheta ruotsalaisittain

Ruotsalainen Margareta Magnusson (s. 1934) kirjoitti viitisen vuotta sitten kuolinsiivouksesta, Mitä jälkeen jää – taito tehdä kuolinsiivous. Kirjasta tuli menestys.
Uudessa kirjassaan Magnusson jatkaa ikääntymisen teemoja. Hän kertoilee rupattelevaan sävyyn omasta elämästään. Hän on elämänsä aikana asunut vuosia eri puolilla maailmaa, Lue lisää…