BIP-opintojakson kuulumisia — Hi Harbach esimerkki innovatiivisesta yhteisöllisestä asumisesta

Monimuotoisuus digitalisoituneessa maailmassa: haasteita ja mahdollisuuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden (uudelleen)luomiselle – BIP-opintojakso, 4 opintopistettä, on virallisesti ohi. Kansainväliseen Erasmus+ ‑ohjelmaan sisältyneen kurssin toteutus tapahtui lokakuussa 2023, jota edelsi noin vuoden ajan verkostoituminen, opintojakson sisältöjen suunnittelu ja rakentaminen, sekä intensiiviviikon suunnittelu.  Konsortioon kuului kolme korkeakoulua Euroopasta, CUAS – Carinthia University of Applied Sciences Itävallasta, Karelia-ammattikorkeakoulu Suomesta sekä tekninen yliopisto TU Darmstadt Saksasta. CUAS koordinoi ja johti yhteistyötä. Kareliasta opintojaksolle osallistui geronomi- ja sosionomiopiskelijoita.

Intensiiviviikko Klagenfurtissa

Opintojakso huipentui intensiiviviikkoon Itävallan Klagenfurtissa lokakuun viimeisellä viikolla. Lähiviikon ohjelmassa oli muun muassa eri alojen tutkijoiden luentoja, muun muassa silmäys tietoturvallisuuteen, tekoälyyn, haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyvien digitaitoihin ja ‑mahdollisuuksiin, netissä olevaan vihapuheeseen ja sen sukupuolittumiseen sekä moneen muuhun ajankohtaiseen teemaan. Opiskelijat testasivat avustavia teknologioita ”living labeissä” ja työstivät ilmiöpohjaisen oppimisen ideaa mukaillen tulevaisuuden visioita opintojakson teemasta.

Viimeisenä päivänä Klagenfurtissa näimme neljä hienoa esitystä moninaisuudesta digitalisoituneessa yhteiskunnassa ja kuulimme visioita ja ratkaisuehdotuksia muun muassa luokkaeroihin liittyvästä epäoikeudenmukaisuudesta, rasismista ja ikääntyneiden ihmisten huomioonottamisesta digiaikana. Lisäksi tutustuimme viikon aikana muun muassa Hi Harbach ‑yhteisöllisen asumisen projektiin sekä ikääntyneiden asumisyksikköön St.Peteriin.

Esimerkkinä yhteisöllisen asumisen innovatiivinen projekti Hi Harbach

Esittelen seuraavaksi vierailukohteenamme ollutta innovatiivista yhteisöllisen asumisen projektia, tai oikeastaan asuinkortteliprojektia, joka ainutlaatuisuudessaan on omaa luokkaansa. Kuvaus perustuu Hi Harbach:n sosiaalityöntekijältä saatuihin tietoihin ja lähteenä on käytetty Hi Harbachin verkkosivuja.

Hi Harbach on 850 asuntoa ja 1700 asukasta kattava asuinrakennushanke, ja samalla asuinyhteisö Klagenfurtin itäosassa Itävallassa. Asuinyhteisö on rakennettu hanketoimintana, jonka kantavina ideoina ovat monimuotoisuus, yhteisöllisyys ja älykäs asuminen. Hanketta toteutettaessa on huomioitu rakennustekniset, teknologiset ja älykotiin liittyvät näkökulmat, unohtamatta sosiaalisia näkökulmia. Asuinalueella on laaja viher- ja vapaa-ajanviettoon tarkoitettu alue, jonka muotoutumiseen ja käyttämiseen asukkaat vaikuttavat.

Hi Harbach ‑hankkeessa on mukana eri toimijoita ja rahoitusta. Diakonie de La Tour-organisaatio on eräs mukana oleva toimija. Filosofia Hi Harbachin toiminnan taustalla on, että kaikille ihmisille tulee antaa mahdollisuus elää täysipainoista elämää ja ihmisille tulee luoda puitteet, jossa jokainen voi toteuttaa omia lahjojaan ja taitojaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Asuinalueella asuu eri ikäisiä ja erilaisia toimintarajoitteita omaavia ihmisiä, lapsiperheistä ikääntyneisiin ja kehitysvammaisiin. Asuinalueella on muun muassa oma kauppa, kahvila ja työtoimintaa. Asumista voidaan kuvailla ennen kaikkea yhteisölliseksi. Asukkaat osallistuvat sosiaalityöntekijän tai ”sosiaalisen tilan koordinaattorin” fasilitoimiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Koordinaattori tukee ja neuvoo asuinalueen asukkaita verkostoitumisessa ja fasilitoi erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä yhteisten asioiden äärelle. Hän tuntee naapuruston, viestii ja kerää ideoita ja kehittämisajatuksia. Kyse on systeemisestä työstä ja sosiaalisesta raportoinnista, jossa asukkaiden ääni kuullaan ja huolenaiheet, ehdotukset ja toiveet viestitään eteenpäin.

Toisaalta asukkaat sitoutuvat muuttaessaan asuinyhteisöön osallistumiseen ja rinnakkaiseloon erilaisista taustoista tulevien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisen kanssa. Asunnot ovat korkeatasoisesti varusteltuja, älyteknologiaa on hyödynnetty mahdollisimman kattavasti, mikä tuo asuinmukavuutta, luo esteettömyyttä ja mahdollistaa toimintarajoitteiden huomioimisen asumisessa. Samaan aikaan asuinyhteisö vastaa yhteisöllisesti asukkaiden hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Konseptia on kutsuttu ”älykkään ja sosiaalisen” ja ”innovaation ja keskinäisen tuen” kohtaamiseksi, kodiksi, jossa ihmiset viihtyvät. Hi Harbach vastaa erilaisiin asumisen ja yhteiselon tarpeisiin.

Hankkeen toimijat kuvaavat, että asuinyhteisö tuottaa sen asukkaille hyvinvointia, ennaltaehkäisee ongelmia ja luo yhteisöllisyyttä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan systeeminen työ edellyttää aktiivista fasilitointia asuinyhteisössä ja ennen kaikkea vaikuttamista ympäröiviin rakenteisiin.

Lopuksi

BIP-opintojakso on antanut paljon aineksia muun muassa ammatilliseen reflektoimiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Viikon aikana keskusteluissa olleet ideat, ajatukset, yhteistyön muodot ja kehittämisehdotukset ovat olleet inspiroivia. Tämä teksti valitettavasti jättää huomiotta viikon aikana koetut elämykset, tunnelmat ja kokemukset siinä laajuudessaan, jossa niiden soisi tulevan esille. Toivottavasti teksti kuitenkin rohkaisee esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä pohtivia tarttumaan esimerkiksi BIP-opintojaksojen suunnitteluun ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön ja rohkaisee myös opiskelijoita kansainvälisyyskokemuksen kartuttamiseen, esimerkiksi kv-vaihtoihin.

Lisätietoja: Hi Harbach. https://hi-harbach.at/


Kirjoittaja:

Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu