Yhteissimulaatio yhtenäistää ikääntyvien hoitotyön opetusta

Johanna Kero, Katri Hemminki, Virpi Salo, Sini-Charlotta Kamberg

Suuri osa sairaanhoitajaopiskelijoista on kiinnostunut akuuttihoitotyöstä ikääntyneiden hoitotyötä useammin. Ammattikorkeakoulujen väillä on eroja Gerontologisen hoitotyön opintojaksojen opintopistemäärissä, mutta sisällöt ovat lähes identtiset. Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut halusivat kehittää gerontologisen hoitotyön opetusta ja lisätä ikääntyvien hoitotyön kiinnostavuutta gerontologisen hoitotyön opintojaksolla. Ensimmäinen verkkovälitteinen yhteissimulaatiokokeilu keväällä 2019 osoittautui menestykseksi: tekniikka toimi ja opiskelijat olivat innostuneita.

Valmiuksia kotihoitoon simulaation avulla

Sairaanhoitaja kohtaa erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä usein ikääntyneitä asiakkaita, asukkaita ja potilaita, sillä ikääntyminen tuo tullessaan erilaisia terveydellisiä haasteita. Jotta ikääntyneet voisivat elää mielekästä arkea omissa kodeissaan, tarvitsevat he arjen haasteisiin hoitotyöntekijöiltä ohjausta, tukea ja apua. Kotihoidon tarve on kasvanut viime vuosina ja siksi gerontologisen hoitotyön kiinnostavuutta haluttiin tukea uusien oppimismenetelmien, kuten verkkovälitteisen simulaation, avulla. (Kulmala 2019, 7.)

Simulaation avulla voidaan harjoitella hoitotyön taitoja turvallisessa ympäristössä opettajan johdolla. Mahdollisimman tehokkaan hyödyn saavuttamiseksi tarvitaan tilannekuvauksia, joissa voidaan jäljitellä kliinistä todellisuutta ja harjoitella hoitotyön ammatillista osaamista (Topping ym. 2015, 1112).

Simulaation suunnittelu ja toteutus vie opettajan työaikaa luentoja enemmän. Siksi Seinäjoen (SeAMK) ja Satakunnan (SAMK) ammattikoulujen hoitotyön opettajat päättivät yhdistää voimansa ja puolittaa resurssien tarpeen testaamalla keväällä 2019 verkkovälitteistä yhteissimulaatiota kahden ammattikorkeakoulun välillä. Opettajat olivat todenneet, että opetussuunnitelmat olivat lähes yhtenevät opintopisteitä lukuun ottamatta, joten simulaatioiden sisällöt ja tavoitteet oli mahdollista yhdistää.

SeAMK:n Gerontologisen hoitotyön opintojakson monimuotototeutuksen sairaanhoitajaopiskelijat (n=17) kirjoittivat ryhmissä kuusi tilannekuvausta ja SAMK:n  opiskelijat (n=10) valitsivat niistä kaksi simulaatioon. SeAMK:n opiskelijat olivat kirjoittaneet tilannekuvaukset perustuen käytännön kotihoidossa kohtaamiinsa haasteisiin. SAMK:n opiskelijat valitsivat ikääntyneen lääkehoidon ohjaukseen liittyvän tilannekuvauksen, koska lääkehoidon ohjaus koettiin vaikeaksi aiheeksi kotihoidossa ja siinä koettiin olevan puutetta omassa osaamisessa. Toinen tilannekuvaus liittyi myös kotihoidon haasteisiin, ikääntyneen päihteiden käyttöön ja masennukseen. Tämä aihe koettiin haastavaksi omassa työssä ja monet simulaatioon osallistuneista olivat kohdanneet työelämässä vastaavaa ja toivoivat saavansa lisää osaamista aiheeseen liittyen.

Simulaatio toteutettiin ikääntyneen kotia simuloivassa tilassa. Kuva: Johanna Kero.

Ikään kuin seinän takana

Huhtikuussa 2019 avattiin ensimmäinen yhteys Webex-pohjaisella verkkoneuvotteluohjelmalla. Verkkovälitteinen simulaatio ei eroa tavallisesta luokassa tapahtuvasta simulaatiosta muuten kuin tekniseltä varustukseltaan. Tavallisesti simulaatiotilanteita seurataan simulaatiolaitteiden välityksellä. Verkkovälitteisessä yhteissimulaatiossa kuva ja ääni välitettiin verkkoneuvotteluohjelman kautta sekä SeAMK:n että SAMK:n opiskelijoille. SAMK:n toimijat (näyttelijät) olivat ikääntyneen kotia simuloivassa tilassa ja havainnoitsijat (loput SAMK:n opiskelijat) olivat erillisessä reflektiotilassa seuraten simulaatiotilannetta videokameran välityksellä. SeAMK:n opiskelijat havainnoivat simulaatiotilannetta reilun 200 kilometrin päässä luokkahuoneessa.

Siirreltävän kameran avulla kuvakulma saatiin laajemmaksi ja kokousmikki paransi äänen laatua ja kuuluvuutta. Oppimiskeskustelua lukuun ottamatta verkkoyhteys ammattikorkeakoulujen välillä pidettiin auki, mutta keskustelujen pääkohdat käsiteltiin simulaation lopuksi yhteisesti.

Positiivista palautetta ja tulevaisuuden visioita

Opiskelijat kokivat verkkovälitteisen simulaation hyvänä kokeiluna ja tilannekuvaukset toivat todenmukaisuutta simulaatiopäivään. Opiskelijat kertoivat, ettei välimatkaa huomannut korkeakoulujen välillä, koska tekniikka toimi ongelmitta. Lähes kaikki simulaatioon osallistuneet opiskelijat kokivat saaneensa käytännön vinkkejä omaan työhönsä ja verkkovälitteisiä simulaatioita toivottiin lisää. Yhteisöllinen oppiminen edistää opiskelijoiden oppimista sekä motivaatiota (Scager ym. 2016, 1). Simulaatio-oppimismenetelmällä opittu asia voidaan siirtää käytännön hoitotyöhön (Aura 2017, 7).

Yhteissimulaatio toteutettiin uudelleen marraskuussa 2019, jolloin siihen osallistuivat myös Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun (HAMK) gerontologisen hoitotyön opintojakson opiskelijat. Keväällä 2020 myös Tampereen ammattikorkeakoulu (TUNI) tulee mukaan ja vetää verkkovälitteisen simulaatiopäivän yhteistyössä HAMK:n kanssa.

 

Lähteet:

Aura, S. 2017. Simulation-based pharmacotherapy learning: assessing educational effectiveness in radiographers’ continuing education. Itä-Suomen Yliopisto.  http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2501-5/urn_isbn_978-952-61-2501-5.pdf

Kulmala J.  Esipuhe, 7, Teoksessa Kulmala J. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiiviseen arjen tukemiseen. PS-kustannus.

Scager, K., Boonstra, J., Peeters, T., Vulperhorst, J. & Wiegant, F. 2016. Collaborative Learning in Higher Education: Evoking Positive Interdependence. CBE—Life Sciences Education. 2016 (15)1-9.

Topping, A., Bøje, R. B., Rekola, L., Hartvigsen, T., Prescott, St., Bland, A., Haho, P. & Hannula, L. 2015. Towards identifying nurse educators competencies required for simulation-based learning: A systemized rapid review and synthesis. Nurse Education Today 35 (11), 1108–1113.

 

Johanna Kero, hoitotyön lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Katri Hemminki, hoitotyön lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Virpi Salo, hoitotyön lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sini-Charlotta Kamberg, opetushoitaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu