EMMA: Eurooppalaisen maisterikoulutuksen kehittäminen vauhdissa

Raija Kuisma, Tuula Kukkonen ja Elina Nevala

Karelia koordinoi eurooppalaista maisteritason koulutuksen kehittämistyötä. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetussa EMMA-hankkeessa kehitetään yhteiseurooppalainen englanninkielinen täysin verkossa toteutettava koulutusohjelma, Master’s of Active Ageing and Age-friendly Society. Hanke alkoi syksyllä 2020 ja päättyy syksyllä 2023.

EMMA-kumppanikorkeakoulut, Suomen lisäksi Irlannissa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa ja Sloveniassa, työskentelevät yhteisen maisteritason koulutuksen rakentamiseksi. Erasmus+ EMMA-hankkeen tavoitteita on kuvattu tarkemmin projektipäällikkö, yliopettaja Raija Kuisman artikkelissa IkäNYT!-verkkolehden numerossa 2/2020.  Maisteriohjelman tavoitteena on tarjota eri koulutustaustoista tuleville opiskelijoille syventävää osaamista, jonka perusteella he pystyvät edistämään aktiivista ikääntymistä ja ikäystävällistä yhteiskuntaa.

EMMA-hankkeessa on yhteensä seitsemän työpakettia, joiden työstämiseen kaikki korkeakoulut osallistuvat. Työpaketeista tällä hetkellä työn alla ovat tarveanalyysi sekä opetussuunnitelman viitekehyksen rakentaminen.

Tarveanalyysi opetussuunnitelman perustana

Tarveanalyysin tekemisestä vastaa University College of Cork Irlannista. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tullaan tekemään laaja kysely kaikissa kumppanimaissa. Tällä pyritään selvittämään potentiaalisten opiskelijoiden osaamisen kehittämistarpeita eri osapuolien näkökulmista. Tarkemmin tarveanalyysin prosessia kuvataan toisaalla tässä julkaisussa.

Karelia vastaa opetussuunnitelman viitekehyksen rakentamiseen keskittyvästä työpaketista. Tämä työ on hyvin perustavanlaatuista: eri Euroopan maissa ja eri korkeakouluissa on hyvin erilaisia säädöksiä esim. maisteritason koulutuksen laajuudesta, tutkintonimikkeistä ja koulutuksen opintomaksuista. Yhteisen koulutusohjelman perustaksi on tärkeä keskustella ja sopia yhteiset lähtökohdat ja luoda opetussuunnitelma, joka palvelee kaikkia kumppaneita. Pedagogisen viitekehyksen kehittämisprosessi on kiinnostava yhteisen oppimisen mahdollisuus: miten ymmärrämme oppimisen, minkälaisena näemme opetuksen roolin uuden osaamisen kehittämisessä ja minkälaisia oppimisprosesseja haluamme olla edistämässä.

Oppimiskokonaisuuksia kehitetään verkkopedagogisen ajattelun tuella

Opintojen kehittäminen aloitetaan maaliskuussa 2021 määrittelemällä oppimiskokonaisuuksien tavoitteita, sisältöjä ja arviointia. Kotikorkeakoulun tarjonnan lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita kumppanikorkeakoulujen erityisosaamisiin perustuvia opintoja, mikä antaa lisäarvoa eri korkeakoulujen opiskelijoille. Tämä mahdollistaa opiskelijan suuntautumisen ja erikoistumisen omien tavoitteiden mukaisesti.

Yhteiseen pedagogiseen viitekehykseen nojaava verkkopedagoginen ajattelu on erittäin tärkeä EMMA-koulutusohjelman suunnittelun vaihe. Karelia vastaa verkko-oppimiseen keskittyvästä työpaketista, johon sisältyy sekä verkkopedagogiikan kehittämistyötä että yhteisten verkko-oppimisympäristöjen analyysia ja kehittämistä.

EMMA-maisterikoulutus toteuttaa Karelia 2030 -strategiaa

Emma-hanke liittyy Karelia 2030 -strategian teemaan Kestävää hyvinvointia väljästi asutulle alueelle, jossa kehitetään monialaisesti kestävää hyvinvointia tukevia tuotteita, palveluja, toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa. Tarkoitus on nostaa Pohjois-Karjala ikäystävällisyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkimaakunnaksi. Verkko-opintoina englanniksi toteutettava koulutus mahdollistaa maisteriopintoihin osallistumisen ympäri maailman paikasta riippumatta. Karelia-ammattikorkeakoulussa on jo vuodesta 2018 hankittu kokemusta täysin verkossa toteutettavasta Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksesta.

Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin vahvistaminen on tärkeä teema sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämän vuoksi kehitämme aktiivista ikääntymistä ja ikäystävällistä yhteiskuntaa vahvistavaa maisterikoulutusta.

 

Kirjoittajat:
Raija Kuisma, fysioterapian yliopettaja, EMMA -hankkeen projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu
Elina Nevala, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: Jan Riemer  (CC BY-NC 2.0)