Geronomi (AMK) -koulutus vahvistaa Karelian ikäosaamisen kokonaisuutta

Terhi Myller

Geronomi (AMK) -tutkinto antaa valmiudet kokonaisvaltaiseen ja laaja-alaiseen gerontologiseen osaamiseen. Yhteishaku Karelian geronomikoulutukseen on syksyllä 2021. Koulutus alkaa tammikuussa 2022.

Kareliassa on jo vuosia tehty pitkäjänteistä työtä ikäosaamisen parissa. Painopistettä on helppo perustella ja sen puolesta puhua, koska Itä-Suomi tunnetaan valtakunnallisesti alueena, jossa ikääntyminen on nopeinta ja ikäihmisten suhteellinen osuus väestöstä on keskimäärin suuri. Myös esimerkiksi ikäihmisten asumiseen, liikkumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia harvaan asuttujen alueiden ja maalaismiljöiden näkökulmista.

Ikääntymisen haasteisiin ja ennen kaikkea mahdollisuuksiin on Kareliassa tartuttu määrätietoisin ottein, ja strategiatason ikäosaamista edistetään muun muassa strategiaa toimeenpanevalla KAFS- projektilla ja EAFS -hankkeella, joissa luodaan uusia painotuksia Karelian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle sekä koulutusohjelmille. Myös kansainvälistä ikäosaamisen yhteistyötä on määrätietoisesti aktivoitu. Karelian koordinoiman kolmivuotisen EMMA- hankkeen tarkoitus on luoda Euroopan laajuinen maisteritason koulutus aktiivisen ikääntymisen ja ikäystävällisen yhteiskunnan tematiikan pohjalle vuodesta 2023 alkaen.

Geronomi (AMK) -tutkintoa voidaan pitää ajankohtaisesti erityisen tärkeänä tutkintona, sillä vanhustyön ja gerontologisen osaamisen työntekijöiden tarve on havaittu valtakunnan tasolla.

Geronomi (AMK)- tutkinto ja geronomin osaaminen

Edellä kuvattua taustaa vasten geronomikoulutus on lämpimästi tervetullut Kareliaan. Valtakunnallisesti ensimmäiset geronomit ovat valmistuneet vuonna 1993 Seinäjoelta, ja tällä hetkellä geronomeja koulutetaan Suomessa viidessä eri ammattikorkeakoulussa. Itä-Suomessa geronomikoulutusta ei ole ollut tätä ennen. Kareliassa ensimmäiset geronomiopiskelijat aloittavat monimuoto-opinnot tammikuussa 2022 ja yhteishaku koulutukseen on syksyllä 2021. Geronomin osaaminen perustuu monialaiseen gerontologisen sosiaalialan-, hoitotyön- ja kuntoutuksen tietopohjaan. Geronomitutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä, ja tutkinnon suorittamisaika on noin 3,5 vuotta. Geronomin osaamisvaatimukset sijoittuvat eurooppalaisen osaamisvaatimusasteikon tasolle kuusi, kuten esimerkiksi sairaanhoitajan, sosionomin ja fysioterapeutin tutkinnot.

Valmistuttuaan geronomilla on oikeus harjoittaa geronomin ammattia. Geronomi on myös sosiaalihuollon ammattihenkilö (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 §). Tutkinto antaa valmiudet toimia moniammatillista gerontologista osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi palveluohjaajana, ohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, vanhuspalvelujen koordinoijana, esimiehenä, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä.  Geronomi työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomi voi työskennellä lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980, 15 §) edellyttämänä asiakkaan vastuutyöntekijänä.

Geronomi soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä. Hän tukee ikäihmisen aktiivista ja voimavaralähtöistä ikääntymistä ottaen samalla huomioon tämän verkostot. Työote perustuu sosiokulttuuriseen ikääntymiskäsitykseen ja ikäyställinen yhteiskunta -ajatteluun. Geronomi ymmärtää ja tukee ikäihmistä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja nämä tulevat esille niin ammatillisessa vuorovaikutuksessa kuin geronomin käsityksessä ympäröivästä yhteiskunnasta. Geronomi osaa kartoittaa laaja-alaisesti ikääntyneen ihmisen tarpeita, palveluntarpeita ja toimintakykyä eri elämän osa-alueilla, ja osaa tukea asiakkaana olevaa ihmistä varhaisen vaikuttamisen keinoin.

Geronomiopetussuunnitelmatyö ja työelämäverkostot

Geronomikoulutuksen opetussuunnitelmatyö on alkanut tammikuussa 2021. Opetussuunnitelmaa tehdään yhdessä työelämän ohjausryhmän kanssa. Opetussuunnitelmassa korostuvat Karelian strategiset painopisteet, ja opetussuunnitelmatyössä hyödynnetään uusinta ikäihmisiä ja yhteiskuntaa koskevaa tutkimustietoa. Lämpimästi tervetuloa Kareliaan opiskelemaan geronomiksi!

Kirjoittaja:
Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu