Kansainvälinen yhteistoteutus ikäosaamisen YAMK-tutkinnon opintojaksolla

Terhi Myller

Kansainvälinen yhteistyö ja verkkopedagogiikka toivat yhteen opiskelijoita Itävallasta ja Suomesta, Karelia-ammattikorkeakoulun ikäosaamisen YAMK-koulutuksesta. Ikääntyminen on globaali ilmiö ja sen moniulotteinen ymmärtäminen on tärkeää – tämä usein kuultu toteamus sai vahvistusta Kärntenin ja Karelian opintojaksopilotin päätösverkkoseminaarissa.

Kansainvälisyys Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksessa

Karelia-ammattikorkeakoulun Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksessa kansainväliset ikääntymiseen liittyvät aspektit ovat läsnä eri tavoin esimerkiksi opintojaksojen sisällöissä sekä pedagogisina juonteina. Osa koulutuksen opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä, ja ikääntyminen globaalina ilmiönä ja aiheena läpileikkaa usean opintojakson sisällön. Koulutuksessa syksyllä 2020 aloittaneet YAMK-opiskelijat pääsivät pilotoimaan kansainvälistä yhteistyötä Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset -opintojakson moduulissa. Ajatus kansainvälisestä yhteistyöstä virisi opettajien keskusteluissa vuoden 2019 aikana, ja suunnitelma Karelian ja itävaltalaisen Fachhochschule Kärntenin yhteisestä opintokokonaisuudesta oli yhtäkkiä silmien edessä syksyllä 2020.

Verkkopedagogiikalla kansainvälisyysyhteistyöhön

Konkreettinen yhteistyö Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset -opintojaksolla piti sisällään Kärntenin ja Karelian opettajien yhteisesti tehdyn oppimateriaalin, yhteisopetusta, luennon sekä itävaltalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden yhteistä pienryhmätyöskentelyä. Kansainvälisen opintojaksoyhteistyön pilotointi huipentui verkkoseminaariin, jossa pienryhmät esittelivät ikääntymiseen liittyviä fasilitoivia ja toisaalta estäviä rakenteita ja vertailivat Itävallan ja Suomen ikääntymiseen liittyviä tekijöitä. Kansainvälisen moduulin tavoite oli tarkastella aktiiviseen ikääntymiseen liittyviä valtaistavia elementtejä ja toisaalta aktiivista ikääntymistä estäviä tekijöitä palvelujärjestelmäajattelun ulkopuolella.

Päätösverkkoseminaarissa katse myös suunnattiin tulevaan ja pohdittiin yhdessä, minkälaista aktiivinen ikääntyminen olisi globaalisti tai Itävallassa ja Suomessa, jos voisimme tehdä ikääntymisstrategian vapain käsin. Erilaiset asenteet ikäihmisiä kohtaan tulivat kriittisen tarkastelun alle, myös sosiaalisten suhteiden merkitys, ikäihmisten yksilöllisyyden huomioiminen ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet tehdä ikäystävällistä työtä nostettiin esille tulevaisuuden ikäystävällisen gerontologisen asiantuntijuuden painopisteinä. Esitykset olivat hienoja tiivistyksiä opiskelijoiden pienryhmätyöskentelystä ja toivat esiin sen, että ikääntymistä ei ole syytä ymmärtää kapea-alaisesti.

Kokonaisuutena kansainvälinen opintojaksopilotti oli oikein innostava ja positiivinen avaus käytännön opetus- ja opiskeluyhteistyöstä verkkopedagogiikan näkökulmasta. Yhteisen oppimateriaalin tekeminen, aikataulujen yhteensovittaminen ja suunnittelutyö sujuivat mallikkaasti yli Euroopan. Ilmapiiri yhteissessioissa oli lämminhenkinen ja yhteisöllinen. Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti. Opiskelijapalautteen perusteella yhteistyö toi opiskelijoille lisää uusia näkökulmia ja avarsi ymmärrystä muun muassa ikääntymisen kontekstisidonnaisuudesta, mutta toisaalta myös yleisistä piirteistä. Tämän pilotin myötä kansainvälinen opintojaksoyhteistyö sai lisäpontta tulevaan, sillä suunnitelmissa on laajentaa ja syventää yhteistyötä Kärntenin oppilaitoksen kanssa. Professori Christine Pichler ehdotti yhteistyön ja yhteisopetuksen jatkamista syksyllä 2021 siten, että Kareliasta osallistuttaisiin Kärntenin Disability & Diversity -koulutusohjelman sosiologian ja sosiaaligerontologian opintojaksolle.  Tähän pyyntöön vastaamme mielellämme kyllä.

 

Kirjoittaja: Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Etusivun kuva: John Thomas / Unsplash