Näkökulmia ikä- ja muistiystävällisyyteen

Tuula Kukkonen

Tervetuloa IkäNYT!-verkkojulkaisun syysnumeron pariin! Ikä- ja muistiystävällisyyden merkitystä pohditaan sekä artikkeleissa että kirja- ja elokuvaesittelyissä.

Ikäystävällisyyden vahvistaminen edellyttää ymmärrystä siitä, miten ikäihmiset kokevat elämänsä ja elinympäristönsä, ja miten ikäystävällisyyttä tulisi heidän mielestään ihan ensimmäisenä kehittää. Tässä numerossa kerrotaan tiedontuotannosta, jota Kareliassa on tehty KAFS-osaamisyhteisön (Karelia Centre for Age-friendly Society) valmisteluvaiheessa. Maalla asuvia ikäihmisiä on haastateltu heidän kokemuksistaan ikääntymisestä maaseudulla. Yliopettaja Terhi Myller kuvaa havaintojaan ja pohdintojaan haastattelumatkalla.

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ryhmätoimintoihin osallistuvat henkilöt ovat puolestaan haastatelleet toisiaan sekä arjesta että kehittämisen tarpeessa olevista asioista. Nämä vertaishaastattelut ovat merkittäviä paitsi autenttisten kokemusten esille saamisessa, niin myös menetelmällisesti: vertaistaan haastatteleva epäilemättä tuntee ja ymmärtää haastateltavansa elämänpiiriä ”ulkopuolista” haastattelijaa paremmin. Kehittämisasiantuntija Arja Jämsén on pohjustanut vertaishaastatteluja ja kuvaa artikkelissaan tämän tiedontuotannon erityispiirteitä. Molempien aineistojen analysointi on käynnissä ja tuloksia tullaan raportoimaan alkuvuodesta 2022.

Uuden näkökulman muistiystävällisyyteen tuo hankesuunnittelija Jaana Paasonen, joka kirjoittaa ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden terveyskäyttäytymisestä erityisesti aivoterveyden näkökulmasta. Lisäksi hän kertoo selvityksestä, jossa on hankittu tietoa siitä, mitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat ajattelevat näkövammaisten muistioireiden tunnistamisesta ja tuen tarpeista.

Kareliassa käynnistyy tammikuussa 2022 Geronomi (AMK) -tutkintoon johtava koulutus. Koulutuksen opetussuunnitelmatyö on perustunut koulutuksen arvojen pohtimiseen. Yliopettaja Terhi Myller ja lehtori Jonna Puustinen kertovat artikkelissaan koulutuksen arvoista ja siitä, miten arvot näkyvät koulutuksen sisällöissä ja toteutuksessa.

Hankekoordinaattori Sanna Kososen ja Raija Kuisman artikkelissa kuvataan ja vertaillaan ikäihmisten perhehoidon käytäntöjä Pohjoismaissa sekä pohditaan perhehoitajien osaamistarpeita.  Artikkeli perustuu Sanna Kososen oppimistehtävään Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksessa.

Yliopettaja Terhi Myllerin elokuvaesittely ja kehittämisasiantuntija Arja Jämsénin kirjaesittelyissä ikääntymisen, ikäystävällisyyden ja muistiystävällisyyden kysymykset avautuvat taiteen ja kulttuurin keinoin. Teemoja ovat esimerkiksi muistisairauden kokeminen ja kohtaaminen sekä koronan vaikutukset vanhuustutkijan ja taiteilijan elämässä.

 

Tuula Kukkonen, yliopettaja, IkäNYT! -lehden päätoimittaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Artikkelikuva: Krivec Ales palvelusta Pexels