Ikäystävällisyyden osaamissalkku on nyt käytössä!

Ikäosaaminen on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun strateginen painopistealue jo yli kymmenen vuoden ajan. Ikäystävällisen yhteiskunnan edistäminen on osa Kestävät hyvinvointipalvelut väljästi asutulla alueella ‑painopistettä Karelia2030-strategiassa. Ikäystävällisyys tarkoittaa halua kehittää yhteiskuntaa ja yhteisöjä siten, että ne olisivat ikäystävällisiä ikääntyneille ihmisille.

Strateginen tavoite ikäystävällisen yhteiskunnan edistämisestä on perustana Ikäystävällisyyden osaamisyhteisön kehittämisessä. Osaamisyhteisö vahvistaa ikäystävällisyyteen liittyvän tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen palvelujen ja TKI-toiminnan integraatiota. Tarkoitus on, että osaamisyhteisö kokoaa yhteisen asian äärelle ikäihmisiä, opiskelijoita, opettajia, kehittäjiä sekä moninaisia työelämän toimijoita. Ikäystävällisyyden osaamisyhteisö on saanut nimen HYRRÄ, ja englanninkielinen nimi on KAFS – Karelia UAS Centre for Age-friendly Society. Kansainvälinen ikäystävällisyyden kehittämisyhteistyö onkin tärkeä osa ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämistä.

Ikäystävällisen yhteiskunnan edistämiseksi vahvistamme muun muassa ikääntymisen kysymyksiin liittyvää koulutusta sekä jatkuvan oppimisen palveluja. Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa ikäosaamisen kehittämiseksi koulutuksellisen jatkumon Geronomi AMK-tutkinnosta Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkintoon. Tutkintokoulutuksen lisäksi ikäosaamiseen liittyviä opintoja on tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, lisäksi ne ovat myös Karelian tutkinto-opiskelijoiden hyödynnettävissä.

Ikäystävällisyyden osaamissalkku on avoin kaikille

Osana KAFS-kehittämistyötä halusimme tehdä ikäosaamiseen liittyvän opintotarjonnan entistä näkyvämmäksi, ja niin syntyi ajatus Ikäystävällisyyden osaamissalkusta. Osaamissalkussa on yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että Karelian avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa olevat ikäosaamiseen liittyvät opintojaksot on koottu yhteen. Näin opiskelija näkee ikäosaamiseen liittyvän opintotarjonnan yhdellä silmäyksellä ja pääsee kehittämään ikäosaamistaan omien tarpeidensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Osaamissalkku tarjoaa myös monialaisen tulokulman ikäosaamiseen, kun opintojaksotarjonta on koottu eri koulutusaloilta.

Ikäystävällisyyden osaamissalkun rakentamiseksi kartoitimme Karelian ikäosaamiseen liittyvää opintotarjontaa. Kyseessä olevat opintojaksot olivat joko jo tarjolla avoimessa ammattikorkeakoulussa tai ne olisi mahdollista tulevaisuudessa tarjota avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Kartoitusta tehtiin lukuvuoden 2021–22 aikana kontaktoimalla opintojaksojen opettajia sekä koulutuspäälliköitä. Saimme huomata, että ikäosaamiseen liittyvää opintotarjontaa ja osaamista löytyy Kareliasta melko runsaasti. Eri koulutusalojen opintotarjontaa koottiin yhteen, ja niin salkku alkoi rakentua. Ikäystävällisyyden osaamisyhteisön kehittämistyössä painopisteemme ovat ikäystävälliset elinympäristöt, muistiystävällinen yhteiskunta, ikäystävällinen työelämä sekä asiakaslähtöiset palvelut ja ratkaisut. Myös osaamissalkun opintotarjonta on jäsennelty teemoittain edellä mainittujen neljän teeman mukaisesti.

Osaamissalkkua kehitetään koko ajan

Ikäystävällisyyden osaamissalkku on lanseerattu keväällä 2022. Alkuvaiheessa salkkutarjonta koostuu 15:stä opintojaksosta, jotka on koottu eri koulutusalojen amk- ja yamk-opintotarjonnasta. Opiskelija voi päättää oman salkkunsa laajuuden valitsemalla tarjonnasta itseään kiinnostavimmat opintojaksot. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Koulutustarjontaa tullaan päivittämään lukukausittain ja opintojaksotarjonta kasvaa edelleen: osaksi salkkutarjontaa on parhaillaan kehitteillä aivan uusia opintojaksoja. Myös uusia ideoita ja avauksia otetaan mielellään vastaan. Ikäystävällisyyden osaamissalkun monialainen tarjonta esitellään kootusti ikäosaamisesta kiinnostuneille opiskelijoille Karelia-ammattikorkeakoulun ikäystävällisyyden verkkosivustolla, joten koulutusalat saavat näkyvyyttä omille avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa oleville opintojaksoilleen ja voivat tavoittaa erityisesti ikäosaamisen opinnoista kiinnostunutta kohderyhmää.

Ikäystävällisyyden osaamissalkun avulla teemme Karelian ikäosaamiseen liittyvää jatkuvan oppimisen tarjontaa näkyväksi. Jatkokehittelyn kohteena ovat salkkuopintoihin liittyvät virtuaaliset osaamismerkit, joiden avulla jatkuvan oppimisen palveluiden kautta hankittua ikäosaamiseen liittyvää osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

Ikäystävällisyyden osaamissalkun verkkosivu


Kirjoittajat:

Anne Airaksinen, projektiasiantuntija, tuntiopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu