Työikäisenä muistisairauteen sairastunut työelämässä

Muistin pulmat eivät ole harvinaisia työelämässä. Muistia rasittavat kiire, multitaskaaminen ja nopeat muutokset. Toisaalta myös puuduttavat rutiinit, vuorotyö ja univaikeudet voivat aiheuttaa muistin ongelmia. Osa muistin pulmista on väliaikaisia ja ohimeneviä, mutta osan taustalla voi olla sairaus.

Arviot työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden määrästä vaihtelevat Suomessa 7 000:n ja 10 000:n välillä. Määrä on todennäköisesti kasvussa, mistä huolimatta asiaa on tutkittu vähän. Varsinkin työssä jatkamisen mahdollisuudet ja edellytykset ovat toistaiseksi jääneet vähälle huomiolle.

Useimmiten muistisairauteen työikäisenä sairastunut siirtyy eläkkeelle heti diagnoosin saatuaan. Siihen on useita syitä. Muistioireet ovat saattaneet jatkua jo pitkään. Oireet voivat olla epämääräisiä ja sairauden tunnistaminen on hankalaa. Tutkimukset ja selvittelyt ovat monipolvisia ja kestävät hyvin usein vuoden tai enemmänkin. Työpaikalla saatetaan tehdä vääriä tulkintoja, ja ongelmien, esimerkiksi hidastuneen työtahdin tai virheiden syyksi saatetaan epäillä masennusta tai stressiä.

Työntekijä on usein jo tutkimusten aikana jäänyt sairauslomalle, jolta harvoin enää palataan työelämään. Muistisairausdiagnoosi on silloin helpotus, oireille on löytynyt syy. Moni on jo ehtinyt väsyä selvittelyjen aikana ja on valmis suoraan eläkkeelle.

Työikäisenä sairastuneen työpolku voisi kuitenkin mennä toisinkin. Yhä useampi muistisairauteen sairastunut voi olla kiinnostunut jatkamaan työelämässä, jos mahdollisuus tunnistetaan ja työssä jatkamista tuetaan eri keinoin.

Muisti ja työ ‑hanke kokoaa tietoa ja selvittää yritysten kokemuksia

Kareliassa alkoi keväällä 2022 Muisti ja työ ‑hanke, jossa kootaan tietoa työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden työssä jatkamiseen kohdistuneesta tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä selvitetään Pohjois-Karjalassa toimivien yritysten ja organisaatioiden kokemuksia ja tietoisuutta työikäisten muistisairauksiin sairastuneiden työssä jatkamisesta.

Ensimmäiset havainnot kansainvälisestä tutkimuksesta kertovat, että tutkimusta on vähän. Jonkin verran on tutkittu muistisairauteen sairastuneiden kokemuksia työstä ja eläkkeelle siirtymisestä, mutta työssä jatkamisen vaihtoehto useimmiten sivuutetaan. Ainakin kansainvälisten tutkimusten mukaan työnantajat ja työterveyshuolto kaipaavat lisää tietoa, ohjausta ja koulutusta muistiongelmien tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen.

Tarvitaan myös ymmärrystä muistipulmien vaikutuksista työhön ja työkaluja ja käytäntöjä, miten muistisairauteen sairastunutta voidaan tukea työssä. Keinoja työssä jatkamisen tukemiseksi voisivat työtehtävien muotoilu uudella tavalla, työparin käyttö tai erilaiset muistin apuvälineet.

Muisti ja työ ‑hankkeen toteutusaika on 1.3.–31.12.2022, ja hankkeessa työskentelevät yliopettaja Tuula Kukkonen ja projektiasiantuntija, Karelian osaajapoolin jäsen Arja Jämsén. Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahasta.


Kirjoittaja:

Arja Jämsén, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelian osaajapoolin jäsen

Artikkelikuva: cottonbro palvelusta Pexels.