Ikäosaamisen koulutusjatkumo Kareliasssa

Väestön ikääntyminen globaalina megatrendinä näkyy vahvasti myös suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisenä. Sekä eliniän pidentyminen että ikääntyneiden väestöosuuden kasvu haastavat vakiintuneita toimintamalleja sekä ammattilaisten osaamista. Lisäksi elämäntyylien yksilöllistyminen ja uusien sukupolvien ikääntyminen tarjoavat uudenlaisia näkymiä ikääntymisen kysymyksiin: Ikääntyessä halutaan jatkaa jo vakiintuneita elämäntapoja, ei suostuta vain palvelujen käyttäjän rooliin vaan halutaan osallistua ja vaikuttaa – ja saada omannäköisiä palveluja juuri itselle räätälöitynä.

Ikääntyneiden kiinnostuksen kohteet ja tarpeet ovat moninaisia, niin kuin muunkin ikäisten ihmisten. Tarvitaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että myös muihin elämänalueisiin liittyvien palvelujen, prosessien ja rakenteiden uudistamista. Ikäihmisten oman toimijuuden, osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien on oltava lähtökohtana uudistamistyössä. Kyse on perustavanlaatuisesti uudenlaisen lähestymistavan omaksumisesta: asiantuntijoiden osaamisen rinnalle on nostettava ikäihmisten osaaminen ja kokemukset.

Yksilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi on tunnistettava yhteisöjen ja alueiden tasolla tehtävä työ sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Jos aiempia sukupolvia on moitittu liiallisesta mukautumisesta tarjottuihin olosuhteisiin ja palveluihin, niin oletuksemme on, että tulevaisuudessa ikäihmiset ovat mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja arvioimassa ikäystävällisiä käytänteitä ja rakenteita yhdessä palveluntuottajien ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Ikäihmiset eivät myöskään ole heterogeeninen joukko ihmisiä, vaan äänen antaminen ja kuulluksi tuleminen erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille tulee olla ikäystävällisten toimintojen lähtökohta.

Karelia-ammattikorkeakoulussa ikäosaamisen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota jo yli kymmenen vuoden ajan. Ikäystävällisen yhteiskunnan edistäminen on yksi Karelia2030-strategian kehittämiskohteista.  Kareliassa tarjotaan kattavasti tutkintoon johtavaa koulutusta ikäosaamisen alueella: Ammattikorkeakoulututkintoon johtava Geronomi (AMK) ‑koulutus ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutus muodostavat koulutuksellisen jatkumon, joka tarjoaa vankan perustan opiskelijoiden osaamisen kehittämiselle sekä ikäosaamisen vahvistamiselle työelämässä.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä koulutuksellista jatkumoa ikäosaamisen uudistamisen ja ikäystävällisyyden vahvistamisen näkökulmista.

Geronomi (AMK) ‑koulutus

Karelia-ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksen painopisteet ovat aktiivisen, terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen, ikäystävällisen yhteiskunnan ja sosiokulttuurisen vanhustyön osaamisessa. Geronomikoulutus kytkeytyy tiiviisti ammattikorkeakoulun strategisiin tavoitteisiin. Kareliasta valmistuvalla geronomilla on laaja-alaiset valmiudet gerontologista osaamista vaativiin tehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille tai yrittäjäksi. Koulutuksemme ohjaavia arvoja ovat eettisyys, esteettömyys ja esteettisyys.

Geronomiopinnot perustuvat yhteisölliseen oppimiseen, jossa hyödynnetään monialaista gerontologista ajankohtaista tutkimustietoa ja erilaisia tiedonlähteitä sekä oppimista tukevaa teknologiaa. Yhteisöllisessä oppimisessa keskeistä on tavoitteellinen tiimityöskentely dialogisessa vuorovaikutuksessa. Opintojen aikana opiskelija oppii hankkimaan, arvioimaan ja soveltamaan tietoa monipuolisesti ja kriittisesti, sekä saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Reflektointitaitojen ja reflektiivisen työotteen kehittäminen ja syventäminen on osa oppimista. Opiskelu tapahtuu lähi- ja etäopetuksena tiimeissä ja itsenäisesti. Koulutuksen aikana opiskellaan Karelia-ammattikorkeakoulun moniammatillisissa Tarmo- ja Simula ‑oppimisympäristöissä sekä työelämän harjoitteluympäristöissä. Opintojen aikana opiskelija voi hakea Karelia-ammattikorkeakoulun Y‑akatemiaan, jossa opiskellaan monialaisissa tiimeissä yrittäjyyttä. Y‑akatemiassa opiskellaan Y‑akatemian opetussuunnitelman mukaisesti ja niillä korvataan sopimuksen mukaan geronomikoulutuksen opetussuunnitelman opintoja. Geronomiopinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena. Jokaisena lukuvuonna opiskelijat saavat kokemuksia erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä toimimisesta projektien, harjoitteluiden ja teoriaopintojen kautta.

Monimuototeutus antaa mahdollisuuden opiskella osin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Opiskelija voi olla mahdollista hyväksilukea aiemmin tai opintojen aikana muualla hankittua osaamista osaksi Karelian geronomitutkintoa. Osaamisen hyväksilukemisessa käytetään AHOT – (aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettely) menettelyä. Täydentävän osaamisen opintoja voi tehdä joustavasti missä tahansa opintojen vaiheessa oman mielenkiinnon mukaisesti.

Valmistumisen jälkeen geronomi AMK saa pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä geronomin ammatissa (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Valvira 2021). Tutkinto antaa valmiudet toimia gerontologista osaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Geronomi voi työskennellä julkisella sektorilla iäkkään henkilön palveluntarpeiden selvittämisestä vastaavana työntekijänä (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Lisäksi geronomi voi työskennellä esimerkiksi palveluohjaajana, ohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, vanhuspalvelujen koordinoijana, esimiehenä, suunnittelijana, kehittäjänä tai palveluiden tuottajana. Työpaikka voi sijoittua sosiaalialan, kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kentille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Geronomina voi työskennellä yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. Geronomin osaaminen avaa uudenlaisia uramahdollisuuksia esimerkiksi yrittäjänä tai vanhustyön kehittäjänä monialaisissa toimintaympäristöissä.

Ikäosaamisen (YAMK) ‑koulutus

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutus johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka tuottaa vastaavan kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto, lukuun ottamatta julkisia sosiaalityöntekijän virkoja. Koulutus on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Koulutuksen opiskeluaika on kaksi vuotta. Koulutus on käynnistynyt Kareliassa vuonna 2015, ja vuodesta 2018 se on toteutettu kokonaan verkossa. Jatkossa tässä artikkelissa koulutuksesta käytetään vakiintunutta lyhyempää nimeä Ikäosaamisen YAMK-koulutus.

Ikäosaamisen YAMK-koulutuksen sisällölliset painopisteet ovat ikäosaaminen ja ikäystävällisyys sekä kuntoutus. Ikäosaamisen laaja-alaisuutta ja monialaisuutta on määritelty esim. seuraavasti:

Ikäosaaminen on ikääntymiseen ja sen yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja yksilöllisiin vaikutuksiin liittyvää osaamista. Ikäosaaminen on sekä ammatillista että kokemuksellista osaamista, joka kokoaa yhteen ikäihmisiä, asiantuntijoita, ammattilaisia ja kehittäjiä eri aloilta. Ikäosaamisen ytimessä on sosiaali- ja terveysalan tieto ja taito. Ikääntyminen koskettaa koko yhteiskuntaa, ja ikäosaamista tarvitaan kaikkialla, missä ollaan tekemisissä ihmisten ja heidän moninaisten elämän olojensa kanssa. (Jämsén & Kukkonen 2014.)

Ikäystävällisyydellä tarkoitetaan ikääntymiseen liittyvien ilmiöiden ja iän huomioimista eri elämänalueilla. Ikäystävällisyys perustuu ikäosaamiseen ja aktiivisen ikääntymisen merkityksen tunnistamiseen kaikilla elämänalueilla.

Kuntoutusosaaminen on tämän koulutuksen painopisteenä ymmärretty laaja-alaisesti, sekä yksilön, yhteisön että koko yhteiskunnan tasolla tarvittavana ymmärryksenä ja osaamisena. Kokonaisvaltaisuus ja laaja-alainen toimintakyvyn käsite ovat kuntoutusosaamisen perustana.

Kareliassa toteutettavan Ikäosaamisen YAMK-koulutusta profiloivat kuvattujen sisällöllisten painopisteiden lisäksi yhteiskunnallinen orientaatio sekä aluenäkökulma: Ikääntymisen ilmiöiden tarkastelun kytkentä näihin konteksteihin on keskeistä. Koulutuksen tavoitteena ei ole niinkään syventää aiemmin hankittua substanssiosaamista vaan laaja-alaistaa ymmärrystä ikääntymisen ilmiöistä ja ikäystävällisyydestä sekä vahvistaa moniammatillisessa toiminnassa tarvittavia osaamisalueita.

Tavoitteena on, että Ikäosaamisen YAMK-tutkinnon suorittaneilla on valmiudet toimia ikäosaamisen asiantuntijana moniammatillisissa ja monialaisissa ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja kuntoutumista tukevissa ympäristöissä ja työyhteisöissä. Tärkeitä osaamisalueita ovat ikääntyvän ja ikääntyneen väestön osallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen sekä käytäntöjen, prosessien ja palvelujen arviointi, kehittäminen ja uudistaminen.

Sisällöllisten painopistealueiden – ikäosaaminen, ikäystävällisyys ja kuntoutus – lisäksi Ikäosaamisen YAMK-koulutuksessa opiskeleva valitsee omien työuratavoitteidensa mukaisesti täydentävän osaamisen opinnot joko johtamisen, kehittämisen tai yrittäjyyden teemasta. Tämä suuntautuminen vaikuttaa myös opinnäytetyön aihe- ja toteutusvalintoihin sisällöllisen teeman lisäksi.

Koulutuksen pedagogiset valinnat perustuvat opiskelijakeskeiseen pedagogiikkaan, joka tähtää oppijoiden autonomian ja kriittisen ajattelun edistämiseen.  Aikuisopiskelijoiden oppimisessa itseohjautuvuuden ja aktiivisen oppijan roolin korostaminen tukee opitun kiinnittämistä omaan osaamiseen ja kokemuksiin.

Ikäosaamisen YAMK-koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Tämä mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen asuinpaikasta riippumatta. Verkko-opintoihin sisältyy säännöllisiä ohjaustunteja, itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä opiskelijoiden pienryhmissä. Koulutuksen toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutukseen ja yhteiseen oppimiseen.

Koulutusjatkumo tutkinnoista jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Koulutusjatkumoa Karelian geronomikoulutuksesta ikäosaamisen YAMK-koulutukseen voidaan pitää osana ikäosaamisen uudistamista sekä ikäystävällisyyden vahvistamista koulutuksen keinoin. Keskittyminen ikäosaamiseen on näkyvä osa Karelian toimintaa. Ikäosaamisen hanketoiminnalla on jo pitkät perinteet: kehittämistyötä on tehty ja tehdään jatkuvasti sekä uusien käytäntöjen että koulutuksen kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä profilaatiorahoitus EAFS-hankkeelle (RDI Excellence in Creating Age-friendly Society in Remote Areas) tukee ikäystävällisyyden osaamisyhteisön rakentamista ja useita kehittämispilotteja valituilla painopistealueilla.

Karelian valinta keskittyä ikäosaamisen koulutuksessa ikäystävällisyyden ja aktiivisen ikääntymisen edistämiseen on tukemassa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Ikäihmiset nähdään aktiivisina toimijoina, osaajina ja muutoinkin voimavarana. Ikäystävällisyyden vahvistamistyötä tehdään paitsi sosiaali- ja terveysalalla niin myös muilla aloilla; ikäystävällisyys on monialaisen kehittämisen kohde. Tähän kehittämistyöhön integroituvat sekä Geronomi (AMK) ‑koulutus että Ikäosaamisen YAMK-koulutus. Nämä koulutukset muodostavat koulutuksellisen jatkumon, jossa on AMK-opintojen aloittamisesta YAMK-opintojen päättämiseen saakka yhteinen juonne: ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen.

Ikäystävällisyysosaamisen syveneminen voisi olla parhaimmillaan spiraalimainen, työelämäyhteyksissä tapahtuva prosessi. Esimerkiksi geronomit, jotka valmistuttuaan hankkivat tarvittavan työkokemuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumiseksi, ovat tärkeässä roolissa ikäystävällisyyden kehittämisessä. Ikäosaamisen YAMK-koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää ikäosaamisen asiantuntijuutta ja tähdätä esimerkiksi julkisiin virkoihin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen myötä. Myös esimerkiksi ammatillisen opettajan urapolku voi aueta tämän koulutusjatkumon avulla.

Ikäystävälliseen yhteiskuntaan liitettävän osaamisen kehittäminen suhteessa työelämän tarpeisiin on ajankohtainen ja tärkeä koulutuksellinen valinta. Erityisesti Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, esimerkiksi korkea huoltosuhde, alueen maantieteelliset erityispiirteet laajoine pitkien välimatkojen maaseutualueineen, väestöntiheys ja erilaiset alueelliset tekijät, tuovat ikäystävällisen yhteiskunnan arjen merkityksen lähelle opiskelua, opiskelijoita ja työelämän tarpeita.

Myös valtakunnallisesti tarkasteltuna ikäystävällinen yhteiskunta ja vanhustyön sekä ikäosaamisen yhteiskunnallinen kytkös on merkittävä koulutuksellinen painopiste.

Olemme vakuuttuneita, että tulevaisuuden vanhustyön ja ikäosaamisen asiantuntijat tarvitsevat ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja siihen liittyvistä mikro- ja mesotason suhteista, jotta konkreettisesti esimerkiksi ikäihmisten yksilöllinen arki tulee huomioonotetuksi ja näkyväksi niin kaupungeissa, taajamissa kuin harvaan asutulla maaseudulla.

Karelia on ottanut aktiivisen roolin myös ikäosaamisen koulutuksen kansainvälistämisessä: koordinoimme eurooppalaista korkeakouluverkostoa, joka kehittää uutta maisteritason koulutusta: EMMA (European Master of Active Ageing and Age-friendly Society) on edennyt opetussuunnitelmatyöstä opintojaksojen yhteissuunnitteluun. Ammattikorkeakoulu- ja YAMK-tutkintojen muodostama ikäosaamisen koulutuksellinen jatkumo saa myös jatkoa tutkintojen suorittamisen jälkeen: Jatkuvan oppimisen palveluna on tarjolla Ikäystävällisyyden osaamissalkku, joka mahdollistaa osaamisen vahvistamisen ja uudistamisen työn ohessa, avoimessa ammattikorkeakoulussa. Monet osaamissalkun opintojaksoista ovat tarjolla verkossa, joten ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu mahdollistaa osallistumisen myös pitkien välimatkojen päästä.

Kokemuksia verkkopedagogisista ratkaisuista Geronomi (AMK) ‑koulutuksessa ja Ikäosaamisen YAMK-koulutuksessa käsitellään tuoreessa julkaisussa Tulevaisuuden ikäosaamista verkkopedagogiikan avulla (toim. Kukkonen, T. & Myller, T.) – tutustu sekä opiskelijoiden että opettajien ajatuksiin verkossa oppimisesta!

Geronomi (AMK) ‑koulutus

  • Laajuus 210 opintopistettä
  • Opiskeluaika 3,5 vuotta
  • Monimuotototeutus, verkkopedagogiikka merkittävässä roolissa
  • Haku kaksi kertaa vuodessa yhteishaussa, keväällä ja syksyllä
  • Lisätietoja koulutuksesta

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutus


Kirjoittajat:

Tuula Kukkonen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Terhi Myller, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Jämsén, A. & Kukkonen, T. 2014. Ikäosaaminen elää Pohjois-Karjalassa. Gerontologia 2/2014, 117–122.

Artikkelikuva: Designecologist