Muistamiseen tarvitaan apua

Kaikkien aikojen ensimmäiselle Kehitysvammatuki 57:n hallinnoimalle Hetkittäin-kurssille (rahoitus: STEA 2022–2024) osallistunut Leo muisteli: ”Mä oon hakannu kirveellä puita. Somerolla. Museossa oli Kekkonen. Oli Paasikivi kans.” Muisteleminen olikin kaikista tärkeintä, mitä näillä kehitysvammaisille ikäihmisille tarkoitetuilla kursseilla tehtiin. Vanhuuden yksi tärkeä kehitystehtävä on koota yhteenvetoa eletystä elämästä ja usein ikääntyneet tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, jotka kannustavat muistelemaan ja tukevat siinä.

Me kaikki vanhenemme, ja lopulta me, joko ikäihmisinä tai ikäihmisten kanssa työskentelevinä, istumme ikääntymisasioissa samalla nuotiolla. Ikääntyminen ja vanhenemiseen liittyvät muutokset koskettavat kaikkia, mikä tarkoittaa, että sillä ei ole väliä, onko ikääntyvällä esimerkiksi kehitysvammadiagnoosia vai ei. Vaikka jokainen meistä vanhenee yksilöllisesti, on tässä elämänvaiheessa suurelle osalle ikäihmisiä paljon samankaltaisia, jaettuja asioita.

Validaatiota ja sosiokulttuurista vanhustyötä

Ikääntyneen, ehkä muistisairaan, ihmisen muuttunut käytös voi läheisestä tuntua epätarkoituksenmukaiselta ja epäloogiselta. Toiminnan taustalla oleva tunne on kuitenkin sen kokijalle aito. Validaatio-menetelmässä korostetaan, että muistisairas tulee kohdata kunnioittavasti ja häntä tulee kuunnella arvostavasti. Huomiomme mukaan validaatio toteutuu usein kehitysvamma-alalla, sillä siellä on jo vuosia käytetty voimauttavaa vuorovaikutusta tai pidetty HYP-hetkiä (huomioivaa yhdessäoloa päivittäin) erityisesti olemuskielellä kommunikoivien henkilöiden kanssa sekä laadittu yksilökeskeisiä suunnitelmia elämästä heidän kanssaan. Kehitysvamma-alalla itsemääräämisoikeudesta säädetään lailla ja tämän oikeuden toteutumista valvotaan. Alalla tehtävän työn ytimenä on ihmisen arvostava kohtaaminen sekä hänen kokemusmaailmansa utelias tarkasteleminen ja siihen empaattisesti liittyminen.

Hetkittäin-valmennus rakentuu sosiokulttuurisen vanhustyön perustalle. Se tarjoaa kehitysvamma-alan ammattilaisille ja alaan perehtyville asennetason oivalluksia iäkkäiden lääkkeettömästä hoivasta ja huolenpidosta. Sosiokulttuurinen vanhustyö täydentää kotiyhteisöissä tapahtuvaa hoivaa: sen avulla kehitysvammainen ikäihminen voidaan nähdä oppivana ja omia voimavarojaan hyödyttävänä toimijana. Valmennus tarjoaa tietoa muistisairauksista, aivoterveydestä ja aistityön merkityksestä muistisairauksien ehkäisemisessä, ja se kestää yhdeksän kuukautta.

Työtapavalmennuksesta välineitä auttamiseen

Kokemuksemme mukaan kehitysvammaisen ikäihmisen pitkä elämä heijastelee suodattamatta kulttuurisia ja yhteiskunnallisia arvoja ja toimenpiteitä. Hänen elämänkulustaan on tunnistettavissa yhteiskunnan lähityöntekijöille antama valta ja näkökulma työhön, ja toisaalta kehitysvammaisen ihmisen suojattomuus tämän vallankäytön kohteena. Kehitysvammaisen ikäihmisen muistelutyön avuksi tarvitaan ihmisiä, joilla on tietoa sekä yhteiskunnassa että kehitysvammahuollossa vallinneista suuntauksista ja ratkaisuista, ja joilla on rohkeutta ottaa asia puheeksi ja jopa puolustaa kehitysvammaisia ikäihmisiä.

Hetkittäin-hankkeessa järjestetään työtapavalmennusta ikääntyneiden kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisöissä työskenteleville ammattilaisille. Valmennukset sisältävät tietoa muistisairauksista, aivoterveydestä ja aistityön merkityksestä muistisairauksien ehkäisemisessä ja niiden kanssa selviämisessä. Valmennukset kestävät yhdeksän kuukautta, ne sisältävät teoriatapaamisia ja omaseurantajaksoja, ammattilaisen kehittämistehtävän ja kehitysvammaisen ikäihmisen kanssa toteutettavan elämäntarinatehtävän. Kehitysvammaisille ikäihmisille puolestaan järjestetään kursseja, joilla he saavat tietoa ikääntymisestään ja aktiivisuutta omaan arkeensa. Kursseilla muistellaan vanhoja asioita ja tehdään muistoja näkyväksi taiteen eri keinoin.

Hankkeessa hyödynnetään mm. Pohjois-Savon Muisti ry:n kehittämää Muistikka-työvälinettä, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Muistin Tähäre ‑työkirjaa sekä Miina Sillanpään Säätiön KEKO-toimintamallia. Hankkeeseen haetaan kotiyhteisöjä, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja jotka etsivät tietoa kehitysvammaisen ikäihmisen muuttuneeseen käyttäytymiseen.

Jos sinua kiinnostaa hanke tai Hetkittäin-valmennus, tai haluat muuten vain verkostoitua, ota ihmeessä yhteyttä!

Lue lisää Kehitysvammatuki 57 ry:n blogista ”Hetkittäin ‑kurssilla muisteltiin”.

Seuraa Hetkittäin-hanketta Facebookissa.


Kirjoittajat:

Maija Rimpiläinen hankepäällikkö, Hetkittäin-hanke, Kehitysvammatuki 57 ry

Mari Salovaara hanketyöntekijä, Hetkittäin-hanke, Kehitysvammatuki 57 ry

(etunimi.sukunimi@kvtuki57.fi)

Artikkelikuva: Leo muistelemassa Hetkittäin-kurssilla. Kuvaaja Mikko Apell.