Green Care -hankkeen pilotit ikääntyneille toteutettiin maatilalla

Katri Palpatzis

Green Care GREEN KARELIA –hankkeessa (1.2.2017-31.1.2019) toteutettiin palvelupilotteja ikäihmisille. Suomessa Green Care tarkoittaa tavoitteellisia luontolähtöisiä menetelmiä, joilla pyritään ylläpitämään sekä lisäämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua (Green Care Finland 2019; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Green Care -menetelmistä on vahvaa näyttöä ikääntyneiden ja muistisairaiden hyvinvoinnin ylläpitäjinä sekä elämänlaadun edistäjinä.

Luontolähtöisiä menetelmiä voidaan toteuttaa ikääntyneille erilaisissa ympäristöissä kuten metsässä, puutarhoissa, maatiloilla ja puistoissa. Sisätiloissa luontolähtöisten menetelmien toteuttaminen onnistuu mm. tuomalla luontoelementtejä hoito- tai kuntoutumisympäristöön. (Green Care Finland 2019; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.)

Ikääntyneille suunnatussa maatiloilla tapahtuvassa Green Care –toiminnassa hyödynnetään tavoitteellisesti maatilan ympäristöä, arkea ja siellä tapahtuvia päivittäisiä toimintoja asukkaan tai kertakäynnillä olevan asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansainvälisesti maatilalla tapahtuvaa toimintaa kutsutaan Social Farming tai Care Farming. Euroopassa onkin ikääntyneille suunnattu maatilatoiminta erittäin suosittua ja Eurooppaan verrattuna Suomessa maatila-avusteinen toiminta on vielä kovin vähäistä. Tällä hetkellä maatiloilla ja maaseutuympäristössä järjestetään ikääntyvien perhehoitoa tai päivän kestoisia virkistyspäiviä ja –vierailuja. (Kymäläinen, Partala, Rantanen, Hiltunen, Teittinen & Nikander 2018, 6.) Pro Agrian mukaan päätoimisia Green Care maatiloja toimii tällä hetkellä Suomessa noin 300, ja ne tarjoavat hoivapalveluita eri asiakasryhmille, myös ikääntyneille. (ProAgria 2019.)

Maatilat tarjoavat ikääntyneelle turvallisen, kodikkaan ja usein tutunkin toimintaympäristön. Maatilalla monipuoliset arjen askareet motivoivat ja kannustavat mielekkääseen toimintaan. Maalaismaisemat ja luonnon kiertokulku vuodenaikojen mukaan antavat visuaalisen elvyttävyyden kokemuksia sekä auttaa ikääntynyttä ja muistisairasta tarttumaan ja pysymään kiinni tässä hetkessä. (Kymäläinen & ym. 2018, 6.) Green Care -maatilat ovat erittäin suositeltava vaihtoehto ikääntyneille ja perinteisille hoitokodeille, koska ne tarjoavat asukkailleen mahdollisuuksia fyysisiin aktiviteetteihin, sosiaalista vuorovaikutusta, mielekästä toimintaa ja enemmän mahdollisuuksia ulkoiluun (De Boer, Hamers, Zwakhalen, Tan, Beerens & Verbeek, 2016, 45).

Kukkolan tilan lampaat tervehtivät ennakkoluulottomina tulijaa. Kuva: Katri Palpatzis.

Green Care GREEN KARELIA –hankkeessa toteutettiin kaksi pilottia ikääntyneille maatilaympäristössä. Molemmissa piloteissa oli kysymys päivän kestoisesta maatilavierailusta. Tutkimusten mukaan lyhytkestoisellakin tavoitteellisella luontolähtöisellä toiminnalla voidaan saavuttaa edellä mainittuja moniulotteisia hyvinvointivaikutuksia.

Päivä maatilalla –ikäihmisten päivätoimintapilotti Joensuussa

Joensuussa järjestettiin hankkeen, Kukkolan Tilan ja Joen Halt Oy.n kanssa yhteistyönä kuntoutuksellinen maatilapäivä omaishoidettaville (17.8.2017). Toiminnallisen Green Care –päivän ohjelmassa oli mm. historialliseen ympäristöön tutustuminen ja muistelut, eläinten hoitoa ja niiden ruokkimista, hevoskärriajelua, näytepuutarhasta omaan salaattiin ainesten valitseminen, poimiminen ja salaatin valmistus.

Maatilapäivän kohtaamisia. Kuva: Katri Palpatzis.

Maatilapäivän tavoitteina olivat osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen, onnistumisen ja elämänhallinnan tunteiden vahvistuminen, motoristen ja toiminnanohjauksen taitojen vahvistuminen sekä osallistujien elvyttävyyden ja voimaantumisen kokemukset. Maatilapäivään osallistui 12 henkilöä ja palautteiden perusteella nämä tavoitteet monen kohdalla toteutuivat täydellisesti, lisää vastaavanlaista päivätoimintaa toivottiinkin. Pilotin seurauksena Joen Halt oy. tuottaa maatila-avusteista päivätoimintapalvelua Siun sotelle palvelusetelitoimintana.

Maatilapäivä ikäihmisille Valtimolla –joulutunnelmaa menneiltä ajoilta

Valtimolla järjestettiin ikäihmisten maatilapäivä hankkeen, Kotisairaanhoito Sa-Tu Väisänen oy.n ja Laitalan Lomat yhteistyössä Suomi 100 –teemalla. 12.12.2017 toteutettiin virikepäivä veteraaneille ja ikäihmisille. Ohjelmassa oli musiikkia, ulkona rekiajelua ja ropsintekonäytös sekä Karelia ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden ohjaama ”Muisteluja maatilalta”-ryhmä. Lisäksi syötiin yhdessä joululounas ja ikäihmiset saivat osallistua ekumeeniseen jouluhartauteen.

Irlantilaishevonen ilahdutti rekikyydillä ikäihmisiä Valtimolla. Kuva: Katri Palpatzis.

Maatilapäivään osallistui 57 ikäihmistä ohjaajineen Valtimolta, Nurmeksesta ja Juuasta. Osallistujien palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Yrittäjille jäi paljon tietoa tämän tyyppisen teemapäivän järjestämisestä, resurssien hallinnasta ja organisoinnista. Yrittäjät pohtivat vastaavanlaisten teemapäivien järjestämistä jatkossakin.

Lähteet

De Boer, B., Hamers, J., Zwakhalen, S., Tan, F., Beerens, H. & Verbeek, H., 2016. Green Care Farms as Innovative Nursing Homes, Promoting Activities and Social Interaction for People With Dementia. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28012503 Luettu 24.1.2019

Green Care Finland ry. 2019. http://www.gcfinland.fi/ Luettu 9.1.2019.

Kymäläinen, L., Partala, S., Rantanen, V., Hiltunen, A., Teittinen O. & Nikander, R. 2018. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivä toiminta. https://hyvinvointiamaatilalta.files.wordpress.com/2018/03/ikaantyvien_hyvinvointia_tukeva_maatilapaivatoiminta.pdf Luettu 23.1.2019.

ProAgria. Toimialat. Hyvinvointi. 2019. https://www.proagria.fi/toimialat/hyvinvointi   Luettu 24.1.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/tyohon-kuntouttava-green-care-etela-suomessa/mita-green-care-on. Luettu 9.1.2019

Katri Palpatzis, projektipäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu, GREEN KARELIA – Green Care hanke