Innovointia ja ideointia – teknologia ikäihmisen arjessa

Sari Arolaakso & Janne Hirvonen

Teknologia-avusteisia palveluita kehitetään jatkuvasti, ja niistä toivotaan apua ikäihmisten arjessa selviytymiseen. Kehittämistyö edellyttää monialaista osaamista, ja teknologian käyttöönotto muuttaa sote-palveluissa toimivien ammattilaisten työtä. Ammattiin valmistuvien on hyvä päästä tutustumaan ikäihmisten arjesta selviytymistä tukevaan teknologiaan jo opintojen aikana. Lapin ammattikorkeakoulussa järjestettiin monialainen innovaatiotyöpaja, jossa opiskelijat, opettajat, TKI-toimijat, alueen palveluntuottajat sekä teknologiayritysten edustajat kohtasivat ja pääsivät ideoimaan uusia teknologia ratkaisuja.

Johdanto

Vanhuspalveluissa tavoitellaan ikäihmisten parempaa toimintakykyä, jotta ikäihmiset voisivat selviytyä kotona mahdollisimman pitkään (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Vanhuspalvelulaki myöhemmin (980/2012)). Lain rinnalla vanhuspalveluita ohjaavana kokonaisuutena toimii palvelujen laatusuositus. Laatusuosituksen keskeiset sisältöteemat ovat 1) Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä, 2) Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön, 3) Laadulla on tekijänsä, 4) Ikäystävällinen palvelujen rakenne ja 5) Teknologiasta kaikki irti. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019). Laki ja laatusuositus velvoittavat kuntia laatimaan suunnitelman toimenpiteistä, joiden avulla tuetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, järjestetään iäkkäiden henkilöiden tarvitsemat palvelut ja kehitetään omaishoitoa. Suunnitelmissa painottuu kotona asumista tukevat ja kuntouttavat toimenpiteet. Kehittämistyö edellyttää julkisten, yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen välistä aitoa yhteistyötä yli hallintorajojen.

Myös ammattikorkeakouluilla on tässä kehittämistyössä oma roolinsa. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi keskeinen tehtävä on uuden osaamisen tuottaminen ja tulevaisuuden osaajien kouluttaminen. Lapin ammattikorkeakoulussa kehittämistehtävää on toteutettu useissa kehittämishankkeissa, joista yhtenä esimerkkinä on Lapin liiton myöntämä ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hanke. Hankkeen tarkoituksena on edistää Lapin ammattikorkeakoulun kehittämis- ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä alueen hyvinvointialan toimijoiden kehittämistyössä. Yhtenä merkittävänä tuloksena on syntynyt monialaisten innovaatiotyöpajojen toimintamalli. Innovaatiotyöpajoissa monialaiset opiskelijaryhmät innovoivat uusia teknologisia ratkaisuja alan ammattilaisten ja teknologiakehittäjien tukemana.

Teknologiasta kaikki irti

Teknologian kehittyminen mahdollistaa uudenlaisten teknologia-avusteisten palveluiden hyödyntämisen ikäihmisten kotona selviytymisen tukena. Alan toimijoiden asenteiden ja toimintatapojen tulee muuttua, jotta voimme saavuttaa teknologian hyödyt mahdollisimman laajasti. (Jungner 2015, Vuononvirta 2011, 58.) Teknologia-avusteisten palveluiden käyttöönotto edellyttää palveluiden helppokäyttöisyyttä, perehtyneisyyttä, koulutusta ja riittävää toimivuutta arkisessa työssä sekä markkinointia. (Antikainen ym. 2017, 24, Jungner 2015, Vuononvirta 2011, 57.)

Asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseen tarvitaan rohkeutta ja tilaisuuksia tutustua ja kokeilla erilaisia teknologisia ratkaisuja arjen työhön. Tällaiset tilaisuudet eivät ole mahdollisia ilman koordinointia ja aktiivisia tekijöitä eri toimijoiden välisten verkostojen luomiseen. Lapin ammattikorkeakoulun Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa -hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten ja julkisten hyvinvointialantoimijoiden mahdollisuuksia tuoda markkinoille uusia tuotteita ja ottaa käyttöön parannettuja tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita. Yhtenä hankkeen tavoitteena on tuoda alustalle toimijoiden käyttöön Lapissa ja Lapin ulkopuolella, kehitettyjä laitteita, palvelutuotteita ja sovelluksia. Lisäksi tavoitteena on arvioida laitteiden, palvelutuotteiden ja sovellusten hyödynnettävyyttä sekä tukea niiden käyttöönotossa. Hanke mahdollistaa myös alueen toimijoiden osallistumisen uusien palveluiden ja sovellusten yhteiskehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulussa toteutettiin työpaja Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseksi Lapissa -hankkeen ja geronomikoulutuksen yhteistyönä (26.11.2018). Työpajan tarkoituksena oli ideoida monialaisissa opiskelijaryhmissä teknologisia ratkaisuja ikäihmisen itsenäisen selviytymisen tueksi. Lisäksi tilaisuuteen osallistui kolme pohjoissuomalaista teknologia-alan yritystä sekä lähes 16 vanhuspalveluissa toimivaa ammattilaista Länsi-Pohjan alueelta. Työpajan aikana opiskelijoilla ja alan ammattilaisilla oli mahdollisuus luoda uusia yhteistyöverkostoja sekä tutustua teknologiayritysten olemassa oleviin ratkaisuihin.

Työpajan toteutus

Työpajaan osallistui Lapin ammattikorkeakoulusta 25 opiskelijaa ja neljä opettajaa sekä 2 TKI-toiminnoissa työskentelevää henkilöä. Lisäksi päivään osallistui 16 Länsipohjan alueella työskentelevää vanhuspalveluiden ammattilaista Kemistä, Keminmaalta ja Torniosta, sekä yksi edustaja Keminmaan vanhusneuvostosta. Innovaatiotyöpajaan osallistui myös kolme teknologiayrityksen edustajaa, jotka esittelivät päivän aikana omia jo olemassa olevia tuotteitaan ja palveluitaan.

Työpajan alustuksessa tarkasteltiin teknologian käyttöönottoon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tämän jälkeen osallistujat jaettiin viiteen monialaiseen ryhmään. Ryhmissä oli opiskelijoita, alueen vanhuspalveluissa toimivia henkilöitä sekä Lapin ammattikorkeakoulun opettajia ja TKI-toimijoita. Päivän aikana ryhmillä oli mahdollisuus tutustua teknologiayritysten jo olemassa oleviin palveluihin ja tuotteisiin. Ryhmät kiersivät viidessä eri pisteessä; 1) Innopaja, 2) Ikäpuku, 3) VideoVisit Oy, 4) PeiliVision Oy, 5) Seniortek Oy.

Innovaatiotyöpajassa ryhmien tehtävänä oli ideoida ja innovoida uusia teknologisia ratkaisuja ikäihmisten kotona selviytymisen tueksi. Ryhmät kirjasivat hankeideansa lisäksi kehittämisaihionsa tarkoituksen ja tavoitteen. Innovoinnin päätteeksi ryhmät valmistelivat hissipuheen (pitchaus), jonka avulla he pyrkivät “myymään” ideansa ”Leijonan luolassa” yritysten edustajille sekä Lapin ammattikorkeakoulun TKI-toimijoille.

Ikäpuku herätti kovasti ihmetystä (Kuva 1.). Ikäpuku simuloi kehossa tapahtuvia ikääntymismuutoksia. Ikäpuvun tarkoitus tässä innopajassa oli antaa ryhmille tietoa siitä, miten ikääntymismuutokset tulisi huomioida teknologisten ratkaisujen kehittämistyössä.

Kuva 1. Ikäpukua ihmeteltiin työpajassa Kuva: Janne Hirvonen.

Lopuksi

Työpaja toteutettiin nyt kolmannen kerran, ja kaikkien mukana olleiden mielestä se onnistui mainiosti. Tällä kertaa toteutus erosi aiemmista siten, että alueen palveluntuottajilla ja ammattilaisilla oli mahdollisuus osallistua työpajaan, ja heidän määrä yllättikin järjestäjät positiivisesti. Osallistujille tarjottiin mahdollisuutta tulla tutustumaan ja kokeilemaan olemassa olevia teknologisia ratkaisuja. PeiliVision Oy:n virtuaalitodellisuutta hyödyntävä kuntoutussovellus herätti erityisesti kiinnostusta osallistujissa.

Työpajassa osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua, ideoida ja ihmetellä yhdessä. Päivän yhtenä tavoitteena oli saada osallistujat kiinnostumaan teknologisista palveluista sekä saada heidät pohtimaan teknologian käyttöönoton hyötyjä. Lisäksi tavoitteena oli lisätä osallistujien positiivista asennetta uutta teknologiaa kohtaan. Teknologiset ratkaisut ovat jo nyt arkipäivää, ja tulevaisuudessa teknologian käyttö tulee entisestään lisääntymään. Tästä syystä me tarvitsemme tilaisuuksia, joissa me voimme tutustua ja perehtyä erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin. Tällaiset työpajat ovat siihen yksi tilaisuus.  Lisääntynyt kiinnostus teknologiaa kohtaan näkyi alueen vanhuspalveluissa toimivien osallistumisena työpajaan. Myös media kiinnostui päivän sisällöstä ja paikalla oli YLE:n toimitus tekemässä juttua television alueuutisiin sekä radioon. Työpajassa syntyi myös uusia ideoita Innovaatioalusta -hankkeen kokeiluiksi. Sekä yrityksen edustajat, että alueen vanhuspalveluissa toimivat toivoivat tällaisia tilaisuuksia järjestettävän säännöllisesti.

Lähteet

Antikainen, J., Honkaniemi, T., Jolkkonen, A., Kahila, P., Kotilainen, A., Kurvinen, A., Lemponen, V., Lundström, N., Luoto, I., Niemi, T., Pyykkönen, S., Rehunen, A., Saukkonen, P., Viinamäki, OP. & Viinikka, A. 2017. Smart Countryside. Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä. Valtioneuvoston kanslia, 25.1.2017.

Jungner, M. 2015. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 2015.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)).

STM 2017. Laatusuositus Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017 – 2019.  Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2017: 6.

Vuononvirta, T. 2011. Etäterveydenhuollon käyttöönotto terveydenhuollon verkostoissa. Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Yleislääketiede, Kansanterveystiede, Terveyshallinto. Oulun yliopisto.

 

Sari Arolaakso, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
Janne Hirvonen, hankekoordinaattori, Lapin ammattikorkeakoulu