Ikäihmisten digiosaaminen ja elinikäinen oppiminen

Digitalisaatioon liittyy suuria toiveita, ja sen odotetaan eri tavoin tehostavan yhteiskunnan toimintoja ja ihmisten arkea. Toisaalta digitalisaatioon liittyy uhkaa ja pelkoa syrjäytymisestä sekä yhteiskunnan kahtiajakautumisesta.

Uusinta tutkimusta ja ikäihmisten ääntä

Ikäihmiset näyttäytyvät usein digimaailman häviäjinä. Uusi teos Ikäihmiset digiyhteiskunnassa. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet (2022) ei vähättele uhkia, mutta nostaa esille ikäihmisten voimavaroja ja taitoja sekä oppimisen mahdollisuuksia.

Ikäihmiset digiyhteiskunnassa ‑teos lähestyy teemaa laaja-alaisesti. Osa kirjoittajista on kasvatustieteilijöitä, osa tulee ikääntymisen, hoivan, sukupuolen sekä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen kentiltä. Joukossa on useita väitöskirjatutkijoita ja teoksessa esitetään runsaasti aikaisemmin julkaisemattomien tutkimusten tuloksia. Ikäihmiset pääsevät myös itse eloisasti ääneen kysely- ja haastattelututkimusten kautta.

Teos koostuu kolmesta osasta. Kokemuksia digitaalistuvasta yhteiskunnasta ‑osio kuvaa ikäihmisten kokemuksia teknomaailmasta ja muun muassa korona-ajan vaikutuksia. Toisessa osiossa käsitellään ikäihmisten digitaalisen osaamisen ja medialukutaitojen tukemista. Kolmas osio keskittyy ikäihmisiin vertaisohjaajina ja ‑ohjattavina, eri vertaisopastustyyleihin ja vertaisopastusprosessiin.

Digiosaamista ei nähdä kansalaistaitona

Mielenkiintoinen tieto on, että Suomessa erityisesti 65–74-vuotiaiden internetin käyttö ja sosiaalisen median seuraaminen lisääntyivät vuonna 2020 verrattuna aikaisempiin vuosiin. Syyksi arvellaan koronan aiheuttamia poikkeusaikoja. Tilastoinnissa on merkittävä puute kaikkein vanhimpien osalta, sillä yli 90-vuotiaiden kohdalta tieto puuttuu. Todellinen digikuilu lieneekin tässä, vanhojen ja ”vanhojen vanhojen” välissä.

Teoksessa vahvistetaan havainto, että ikäihmisten digioppiminen ja taitojen päivittäminen ovat jääneet ihmisten itsensä ja järjestöjen varaan. Perheenjäsen tai muu läheinen on ikäihmisen tavallisin digituki. Ammattilaisten ja kaupallisten palveluiden tarjoama tuki tulee kakkosena.

Ikäihmisten digiosaamista ja digiosaamista kansalaistaitona ei ole toistaiseksi nähty tärkeäksi. On kuitenkin selvää, että digiteknologian käyttö voi lisätä myös ikäihmisten hyvinvointia, tarjota sosiaalista tukea ja viihdykettä sekä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Puhumattakaan siitä, että yhä useammat palvelut ovat verkossa, linkin takana.

Yhteiskunnan digitaalistuminen koskettaa myös ikäihmisiä. Teos korostaa ikäihmisten digiosallisuuden tärkeyttä ja oikeutta elinikäiseen oppimiseen. Ikäihmiset ovat erilaisia digiosaamiseltaan ja oppimistaidoiltaan ja siksi tarvitaan monipuolista digitukea. Myös vertaisopastuksen tyyleihin teos tarjoaa oppimisteorioiden pohjalta uusia näkökulmia.

Korjonen-Kuusipuro, K, Rasi-Heikkinen, P., Vuojärvi, H., Pihlainen, K. & Kärnä, E. 2022. Ikääntyvät digiyhteiskunnassa. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus.


Teksti:

Arja Jämsén, tuntiopettaja, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu